สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา จัดพิธีมอบพระพุทธรูป “พระพุทธชยันตีศรีสยาม” ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดพระราชทาน ถวายให้แก่หัวหน้าคณะพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล ณ สมาคมมหาโพธิแห่งอินเดีย เมืองกัลกัตตา

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา จัดพิธีมอบพระพุทธรูป “พระพุทธชยันตีศรีสยาม” ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดพระราชทาน ถวายให้แก่หัวหน้าคณะพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล ณ สมาคมมหาโพธิแห่งอินเดีย เมืองกัลกัตตา

วันที่นำเข้าข้อมูล 3 ต.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 3 ต.ค. 2566

| 158 view

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2566 สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา ร่วมกับวัดไทยพุทธคยา จัดงานพิธีมอบพระพุทธรูป “พระพุทธชยันตีศรีสยาม องค์จำลอง” จำนวน 72 องค์ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานถวายให้แก่พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทธ์ วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยาและหัวหน้าคณะพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล เพื่อมอบให้แก่วัดและองค์กรพุทธอินเดียในพื้นที่เขตกงสุลของสถานกงสุลใหญ่ฯ ณ สมาคมมหาโพธิแห่งอินเดีย เมืองกัลกัตตา สาธารณรัฐอินเดีย โดยมีพระธรรมโพธิวงศ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นางสาวอัจฉราพรรณ ยาวะประภาษกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย พระวิเทศวชิรญาณ วิ. เลขานุการพระธรรมทูต รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ พระวิเทศวัชราจารย์ ผู้ช่วยเลขานุการพระธรรมทูต พระมหานิพนธ์ ญาณวีโร หัวหน้าสำนักงานพระธรรมทูต นาง Neelam Rani ผู้อำนวยการสำนักงานกระทรวงการต่างประเทศอินเดียเมืองกัลกัตตา พระสงฆ์อาวุโสและผู้แทนจากองค์กรพุทธอินเดีย เจ้าอาวาสวัด Nipponzan Myohoji เมืองกัลกัตตา ผู้แทนจากสมาคมมหาโพธิแห่งอินเดีย ผู้แทนจากภาควิชา Buddhist Studies มหาวิทยาลัยกัลกัตตา รวมทั้งชุมชนชาวไทยในกัลกัตตารวมผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้นกว่า 100 คน

ในโอกาสนี้ พระธรรมโพธิวงศ์ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานว่า เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลให้แก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2567 การเผยแผ่พระพุทธ ศาสนาในอินเดีย รวมทั้งการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยและอินเดีย และการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ โดยเมืองกัลกัตตาเป็นเมืองที่มีความสำคัญกับประเทศไทยเป็นอย่างมาก ด้วยมีสายสัมพันธ์ที่แนบแน่นกับประเทศไทยในมิติด้านพุทธศาสนา การทูต และพระราชวงศ์ โดยเป็นเมืองที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเคยเสด็จประพาส เมื่อปี พ.ศ 2415 เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาของอินเดียเพื่อการปฏิรูปสยามประเทศให้ทัดเทียมกับนานาประเทศ

ขณะเดียวกัน กงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา ได้กล่าวเน้นถึงสายสัมพันธ์ที่ยาวนานของสองประเทศโดยเฉพาะความเชื่อมโยงด้านศาสนาและความสัมพันธ์ในระดับประชาชน และเน้นย้ำบทบาทของพระธรรมทูตในการเผยแผ่พุทธศาสนาในอินเดีย กงสุลใหญ่ฯ ได้แสดงความขอบคุณต่อสมาคมมหาโพธิฯ ที่มีบทบาทในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และความร่วมมือในการจัดงานครั้งนี้ โดยสายสัมพันธ์ที่แนบแน่นนี้จะเป็นรากฐานของความร่วมมือที่ใกล้ชิดในทุกมิติของทั้งสองประเทศต่อไป

โครงการมอบพระพุทธรูป "พระพุทธชยันตีศรีสยาม" เป็นโครงการด้านการส่งเสริมพระพุทธศาสนาที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยครั้งนี้นับเป็นปีแรกตั้งแต่การดำเนินโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะอัครศาสนูปถัมภกได้ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานถวายพระพุทธรูปดังกล่าวเพื่อมอบให้แก่ชาวพุทธอินเดีย ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ทั้งนี้ การจัดงานดังกล่าวนับว่าเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของสถานกงสุลใหญ่ฯ ในการเป็นสะพานเชื่อมสายสัมพันธ์ทางพระพุทธศาสนา สานต่อความร่วมมือระหว่างวัดไทยพุทธคยาและสถานกงสุลใหญ่ฯ ส่งเสริมบทบาทพระธรรมทูตและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา รวมถึงเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนคนไทยในต่างประเทศ ตลอดจนกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ