สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา จัดกิจกรรมจิตอาสา บริจาคอุปกรณ์การแพทย์ ในโครงการส่งเสริมบริการทางการแพทย์ในรัฐพิหาร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา จัดกิจกรรมจิตอาสา บริจาคอุปกรณ์การแพทย์ ในโครงการส่งเสริมบริการทางการแพทย์ในรัฐพิหาร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

วันที่นำเข้าข้อมูล 3 ก.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 18 ส.ค. 2565

| 764 view

                   เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา บริจาควัสดุอุปกรณ์การแพทย์ ได้แก่ (๑) เครื่องวัดความดันโลหิตแบบพกพาได้ จำนวน ๓ เครื่อง (๒) เครื่องวัดออกซิเจน จำนวน ๔ เครื่อง และ (๓) อุปกรณ์ตรวจแอนติเจนหาเชื้อโควิด-๑๙ แบบทราบผลเร็ว จำนวน ๕ ชุด และ (๔) บริจาคเงินจำนวน ๒๐,๐๐๐ รูปีอินเดีย ให้กับโรงพยาบาลพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นหน่วยแพทย์ในความดูแลของวัดไทยพุทธคยาและสำนักงานพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล ตำบลพุทธคยา อำเภอคยา รัฐพิหาร ในโครงการส่งเสริมบริการทางการแพทย์ในรัฐพิหาร ประจำปี ๒๕๖๔ ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยมีนางสาวภัทรัตน์ หงษ์ทอง เอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี เป็นประธาน และมีนางสาวสวียา สันติพิทักษ์ กงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา นายธนวัต ศิริกุล กงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา และสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีมอบอุปกรณ์การแพทย์ข้างต้น

 

                   โครงการดังกล่าวของสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา เป็นส่วนหนึ่งของโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านการแพทย์และสาธารณสุขให้แก่ โรงพยาบาลพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นหน่วยแพทย์และสถานพยาบาลเบื้องต้นซึ่งตั้งอยู่ภายในวัดไทยพุทธคยา โดยปกติทุกปีจะมีคณะแพทย์และพยาบาลอาสาจากกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข มาประจำการชั่วคราวในช่วงเดือนตุลาคม-มีนาคม และคณะแพทย์พยาบาลอาสาจากโรงพยาบาลสงฆ์ มาประจำการชั่วคราวในช่วงเข้าพรรษา ๓ เดือน (กรกฎาคม-กันยายน) เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์แก่คณะสงฆ์และผู้แสวงบุญชาวไทยที่เดินทางมาสักการะสังเวชนียสถานในตำบลพุทธคยา อำเภอคยา รัฐพิหาร ซึ่งมีมากถึงประมาณ ๗๐,๐๐๐-๘๐,๐๐๐ คน ต่อปี อย่างไรก็ดี ในสถานการณ์ปัจจุบัน ยังไม่มีคณะแพทย์และพยาบาลอาสามาประจำการตามปกติ ทั้งนี้ นอกจากจะเป็นที่พึ่งพิงยามยากของชาวไทยแสวงบุญในแดนพุทธภูมิแล้ว โรงพยาบาลพระพุทธเจ้ายังมีบริการตรวจสุขภาพให้แก่คณะสงฆ์นานาชาติที่อาศัยอยู่ในตำบลพุทธคยาและพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งมาเข้าร่วมกิจกรรมของวัดไทยพุทธคยาด้วย จึงอาจกล่าวได้ว่า โครงการดังกล่าวเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของพระธรรมทูตไทยในแดนพุทธภูมิ ส่งเสริมยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับชุมชนพุทธในแดนพุทธภูมิ ตลอดจนช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของชุมชนในพื้นที่เขตอาณาของสถานกงสุลใหญ่ฯ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-๑๙ อีกด้วย

 

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา

๓ กันยายน ๒๕๖๔

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

ข่าวใกล้เคียง

ข่าวใกล้เคียง