การจดทะเบียนเกิด

การจดทะเบียนเกิด

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 3 ต.ค. 2566

| 6,775 view

การจดทะเบียนคนเกิด
 

1. ข้อมูลทั่วไป

 1. ท่านจะต้องทำการนัดหมายล่วงหน้าที่หมายเลข (91-33) 2440-3229-30
 2. การแจ้งเกิดทั้งบุตรและผู้ปกครองจะต้องมาติดต่อด้วยตนเอง
 3. ผู้ปกครองที่จะขอสูติบัตรให้แก่บุตร ต้องเป็นสัญชาติไทย โดยบุตรกำเนิดที่สาธารณรัฐอินเดียและมีใบเกิดที่ออกโดยทางการอินเดียแล้วเท่านั้น และรับรองโดยทางการท้องถิ่น

หมายเหตุ : หากผู้ร้องเกิดก่อน 1 มีนาคม พ.ศ. 2535 (1992) ให้ไปดูรายละเอียดในหัวข้อ 2.4

2. เอกสารประกอบคำร้องขอสูติบัตร

2.1 กรณีบิดามารดาได้จดทะเบียนสมรส

 1. แบบฟอร์มสูติบัตร จำนวน 1 ชุด
 2. รูปถ่าย ขนาด Passport Size ของเด็ก จำนวน 1 ใบ
 3. สำเนา (ถ่ายเอกสาร) สูติบัตรที่ออกโดยทางการอินเดีย จำนวน 1 ชุด
 4. สำเนา ทะเบียนสมรส ของผู้ปกครอง จำนวน 1 ชุด (หากเป็นภาษาต่างชาติ ขอให้นำไปแปลและผ่านการรับรองจาก สอท./สกญ.ฯ ประเทศนั้น)
 5. สำเนา หน้า Passport ของผู้ปกครอง จำนวน 1 ชุด
 6. สำเนา หน้าบัตรประชาชนหรือทะเบียนบ้าน ของผู้ปกครอง จำนวน 1 ชุด

2.2 กรณีบิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรส

 1. แบบฟอร์มสูติบัตร จำนวน 1 ชุด
 2. รูปถ่าย ขนาด Passport Size ของเด็ก จำนวน 1 ใบ
 3. สำเนา (ถ่ายเอกสาร) สูติบัตรที่ออกโดยทางการอินเดียจำนวน 1 ชุด
 4. สำเนา หน้า Passport ของผู้ปกครอง จำนวน 1 ชุด
 5. สำเนา หน้าบัตรประชาชนหรือทะเบียนบ้าน ของผู้ปกครอง จำนวน 1 ชุด
 6. แบบฟอร์มบันทึกสอบปากคำ จะต้องมากรอกที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เท่านั้น
 7. หากบุตรต้องการ ใช้นามสกุลตามบิดา จะต้องมีใบยินยอมให้ใช้นามสกุลจากบิดาด้วย (ฝ่ายบิดาสามารถมากรอกแบบฟอร์มยินยอมได้ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ )
 8. สำเนา ใบปกครองบุตรหรือ ป.ค. 14 จำนวน 1 ชุด กรณีไม่สามารถติดต่อกับบิดาของบุตร

2.3 กรณีบิดามารดาได้จดทะเบียนหย่าเเล้ว

 1. แบบฟอร์มสูติบัตร จำนวน 1 ชุด
 2. รูปถ่าย ขนาด Passport Size ของเด็ก จำนวน 1 ใบ
 3. สำเนา (ถ่ายเอกสาร) สูติบัตรออกโดยทางการอินเดีย จำนวน 1 ชุด
 4. สำเนา ใบหย่า ของผู้ปกครอง จำนวน 1 ชุด
 5. สำเนา บันทึกการหย่าที่ระบุอำนาจการปกครองบุตร จำนวน 1 ชุด กรณีจดทะเบียนหย่าในประเทศไทย
 6. สำเนา ใบปกครองบุตรหรือ ป.ค. 14 จำนวน 1 ชุด กรณีจดทะเบียนหย่าในอินเดีย
 7. สำเนา หน้า Passport ของผู้ปกครอง จำนวน 1 ชุด
 8. สำเนา หน้าบัตรประชาชนหรือทะเบียนบ้าน ของผู้ปกครอง จำนวน 1 ชุด

2.4 กรณีเด็กเกิดก่อน 1 มีนาคม พ.ศ. 2535 (1992)

 1. แบบฟอร์มสูติบัตร จำนวน 1 ชุด
 2. กรุณานำเอกสารมาตามห้อข้อ 2 และ 3.1 หรือ 3.2 หรือ 3.3 หรือ 3.4 พร้อมด้วย 3.5 นี้
 3. กรุณานำสูติบัตรไปรับรองจากทางการอินเดีย
 4. เอกสารสูติบัตรในหัวข้อ 3.5.3 ทางสถานกงสุลใหญ่ฯ จะต้องเก็บไว้เป็นหลักฐาน
 5. ผู้ปกครองจะต้องมากรอกแบบฟอร์มบันทึกสอบปากคำกรณี ขอสัญชาติไทยย้อนหลังที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เท่านั้น

 

หมายเหตุ : กรุณากรอกแบบฟอร์มเป็นชื่อและ รายละเอียดเด็กที่มาแจ้งเกิด

เอกสารประกอบ

services-20150710-115058-870286