การทำหนังสือเดินทางไทย

การทำหนังสือเดินทางไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 3 ต.ค. 2566

| 10,983 view

การทำหนังสือเดินทางไทย (e-passport)

 1. เอกสารประกอบได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน สูติบัตร (กรณีผู้เยาว์) ไม่ต้องใช้รูปถ่าย
   
 2. ในการดำเนินการให้ผู้เยาว์ บิดาขมารดา ต้องมาลงนามยินยอมให้บุตรด้วย
   
 3. ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทางใหม่ 2,000 รูปี
   
 4. การกรอแบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือเดินทางต้องมาทำที่สถานกงสุลใหญ่ฯเท่านั้น
   
 5. หนังสือเดินทางใหม่จะต้องผลิตเล่มในประเทศไทยแล้วส่งมาที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ซึ่งจะใช้เวลารวมทั้งสิ้นประมาณ 2-3 สัปดาห์นับจากวันยื่นคำร้อง ดังนั้น ผู้ร้องที่จำเป็นต้องเดินทางด้วยหนังสือเดินทางเล่มใหม่ ควนวางแผนการเดินทสงให้รอบคอบ
 6. ในกรณีที่เป็นพระสงฆ์ ต้องเตรียมเอกสารเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

              6.1 หนังสือสุทธิ (ใบสุทธิ)

              6.2 หนังสือจากศูนย์ควบคุมการไปต่างประเทศสำหรับพระภิกษุสามเณร (ศ.ต.ภ.)

              6.3 เอกสารระบุคำนำหน้า เช่น ฐานานุกรม ใบเปรียญ สัญญาบัตร เป็นต้น

              6.4 หนังสือเดินทางเล่มเดิม

 

***การให้บริการด้านกงสุลเป็นไปตามการนัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น เพื่อเป็นประโยชน์ในการรับบริการที่สะดวกรวดเร็ว โดยสามารถโทรติดต่อได้ที่เบอร์ (91-33) 2440-3229-30 หรือ E- mail: [email protected]

เอกสารประกอบ

services-20140804-174017-864923