ข้อแนะนำในการติดต่อสถานกงสุลใหญ่ฯเพื่อรับบริการกงสุล

ข้อแนะนำในการติดต่อสถานกงสุลใหญ่ฯเพื่อรับบริการกงสุล

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 3 ต.ค. 2566

| 10,441 view

 

การติดต่อสถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อรับบริการด้ารกงสุล

  1. นำเอกสารแสดงตนมาด้วยทุกครั้งเช่น บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง ทะเบียนบ้าน และสูติบัตร (กรณีผู้เยาว์ )   หากพาชาวต่างประเทศมาติดต่อด้วย ชาวต่างประเทศน้้นต้องมีหนังสือเดินทางมาแสดงตนเช่นกัน
     
  2. หากเก็บเอกสารในข้อ 1 ไว้ที่ประเทศไทย สถานกงสลใหญ่ฯ แนะนำให้พกสำเนาของเอกสารเหล่านั้นติดตัวไว้ระหว่างการพำนักอาศัยในต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยให้การดำเนินเรื่องต่างๆ มีความสะดวกขึ้นมาก
     
  3. มาติดต่อสถานกงสุลใหญ่ฯ ด้วยตนเอง (ฝากให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทนไม่ได้) เนื่องจากนิติกรรมบางรูปแบบต้องมีการยืนยันตัวบุคคลหรือลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ซึ่งเจ้าของเรื่องต้องดำเนินการเองเท่านั้น  
     
  4. การให้บริการด้านกงสุลเป็นไปตามการนัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น เพื่อเป็นประโยชน์ในการรับบริการที่สะดวกรวดเร็ว โดยสามารถโทรติดต่อได้ที่เบอร์ (91-33) 2440-3229-30 หรือ E- mail: [email protected]