รายชื่อโรงแรมในประเทศไทยที่ผ่านการตรวจประเมิน Alternative State Quarantine (ASQ)

รายชื่อโรงแรมในประเทศไทยที่ผ่านการตรวจประเมิน Alternative State Quarantine (ASQ)

10 ก.ค. 2563

186 view

รายละเอียดดังปรากฏตามไฟล์แนบ (ภาษาอังกฤษ)

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

news-20200710-020703-790363.pdf