สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา และวัดไทยพุทธคยา ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสา “มีแล้วแบ่งปัน” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา และวัดไทยพุทธคยา ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสา “มีแล้วแบ่งปัน” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

8 ก.ค. 2564

70 view

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา ได้ร่วมกับวัดไทยพุทธคยา ตำบลพุทธคยา อำเภอคยา รัฐพิหาร สาธารณรัฐอินเดีย จัดกิจกรรมจิตอาสา “มีแล้วแบ่งปัน” นำอาหารแห้งและสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นจากประเทศไทย ไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ดูแลวัดไทยต่าง ๆ และมอบให้แก่ฆราวาสในตำบลพุทธคยาและพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งกำลังประสบความยากลำบากในการดำรงชีพอันเนื่องมาจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 และมาตรการปิดเมืองในรัฐพิหารและรัฐอุตตรประเทศ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยวัดไทยพุทธคยาได้ประสานขอความอนุเคราะห์ให้สถานกงสุลใหญ่ฯ เป็นผู้รับของบริจาคจากกลุ่มญาติโยมในประเทศไทยซึ่งได้นำมาถวายที่ประเทศไทย ด้วยเมตตาธรรมของเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร กรรมการมหาเถรสมาคม เพื่อส่งมายังประเทศอินเดียและมอบให้วัดไทยพุทธคยานำไปแจกจ่ายต่อไป

ในช่วงปลายเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ คาร์โกซึ่งประกอบด้วยและสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น จำนวน ๕๐๐ กิโลกรัม ถูกส่งจากประเทศไทยมาถึงยังท่าอากาศยานนานาชาติกัลกัตตา และสถานกงสุลใหญ่ฯ ดำเนินพิธีการศุลกากรเพื่อนำคาร์โกอาหารแห้งและสิ่งของอุปโภคบริโภคดังกล่าวออกจากคลังสินค้า และเมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดส่งคาร์โกดังกล่าว พร้อมทั้งมอบชุด PPE และยาฟ้าทะลายโจรของสถานกงสุลใหญ่ฯ สมทบไปยังวัดไทยพุทธคยา ต่อมาในช่วงวันที่ ๒-๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ วัดไทยพุทธคยาได้ทยอยนำอาหารแห้งและสิ่งของอุปโภคบริโคที่จำเป็นไปแจกจ่ายให้แก่พระสงฆ์และฆราวาสที่วัดต่าง ๆ อาทิ วัดป่าพุทธคยา วัดไทยมคธพุทธวิปัสสนา วัดไทยพุทธภูมิ วัดไทยไวสาลี วัดป่าอโศกมหาราช วัดป่ามุจลินทวิหาร สำนักสงฆ์คุรุภูมิ ศูนย์ปฏิบัติธรรมและโรงพยาบาลภูริปาโล วัดลาวพุทธคยานานาชาติ วัดลาวพุทธคยา PDR ในรัฐพิหาร ตลอดจนวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ วัดไทยสาวัตถีพุทธวิปัสสนา และสมาคมพระนักศึกษา-นักศึกษาไทย มหาวิทยาลัยเมืองพาราณสี (BHU) ในรัฐอุตตรประเทศ นอกจากนี้ ยังได้นำข้าวสารอาหารแห้งไปแจกจ่ายแก่ผู้มาทำงานที่วัดและชาวบ้านบริเวณรอบวัดไทยพุทธคยาด้วย ทั้งนี้ พระธรรมโพธิวงศ์เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา และหัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล ได้มอบหมายให้พระมหานิพนธ์ ญาณวีโร เลขานุการเจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา เป็นผู้ดำเนินการ

 

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา
๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

ข่าวใกล้เคียง

ข่าวใกล้เคียง