สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา เข้าร่วมพิธีถวายผ้ากฐินจีวรทาน (Kathina Chibar Dana) ที่วัดไทยญาณวิริยา เมืองกัลกัตตา

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา เข้าร่วมพิธีถวายผ้ากฐินจีวรทาน (Kathina Chibar Dana) ที่วัดไทยญาณวิริยา เมืองกัลกัตตา

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 พ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 8 พ.ย. 2565

| 102 view

เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2565 นางสาวอัจฉราพรรณ ยาวะประภาษ กงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา ได้รับเชิญเป็นแขกเกียรติยศและประธานในพิธีถวายผ้ากฐินจีวรทาน (Kathina Chibar Dana) แก่คณะสงฆ์ที่วัดไทยญาณวิริยา เมืองกัลกัตตา โดยพิธีดังกล่าวจัดขึ้นโดยพระญาณลังกา ภิกขุ เจ้าอาวาสวัดไทยญาณวิริยา และเลขาธิการมูลนิธิสถาบันสงฆ์ญาณลังกา โดยมีพระเถระชั้นผู้ใหญ่จากหลายประเทศเข้าร่วม เช่น ไทย อินเดีย และบังกลาเทศ รวมทั้งมีประชาชนจากชุมชนท้องถิ่นเข้าร่วมจำนวนหลายร้อยคน

พระญาณลังกา ภิกขุ ได้แสดงธรรมเทศนาเกี่ยวกับความสำคัญและอานิสงส์ของการถวายผ้ากฐิน ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล โดยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษาครบ 3 เดือน สามารถรับผ้ากฐินมาใช้เป็นจีวรนุ่งห่มได้เพื่อทดแทนจีวรที่ชำรุดเฉพาะในห้วงกฐินกาลปีละ 1 ครั้ง อีกทั้งการถวายผ้ากฐินมีอานิสงส์มากเป็นพิเศษเนื่องจากเป็นการถวายทานแก่คณะสงฆ์เป็นหมู่คณะโดยไมได้เจาะจงพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง กงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวถึงความสำคัญของประเพณีทอดผ้ากฐินและพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานจากสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทย โดยในทุกปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะพระราชทานผ้าพระกฐินให้ผู้แทนพระองค์เชิญไปทอดถวายแก่วัดทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศเป็นประจำ ไม่ว่างเว้นแม้ช่วงสถานการณ์โควิด-19 จึงถือเป็นประเพณีที่มีคุณค่าและช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างชุมชนชาวพุทธในประเทศไทยกับต่างประเทศ

วัดไทยญาณวิริยา เมืองกัลกัตตา จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2544 โดยพระญาณลังกา ภิกขุ ซึ่งได้บวชเรียนที่วัดธรรมมงคล กรุงเทพฯ เป็นเวลานานถึง 14 ปี นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2559 นายนรชิต สิงหเสนี กรรมการร่างรัฐธรรมนูญในขณะนั้นและอดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ได้เป็นประธานเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาทอดถวายแก่วัดไทยญาณวิริยาอีกด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

ข่าวใกล้เคียง

ข่าวใกล้เคียง