สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา เข้าร่วมพิธีกฐินสามัคคีซึ่งจัดโดยสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน ณ วัดไทยสารนาถ

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา เข้าร่วมพิธีกฐินสามัคคีซึ่งจัดโดยสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน ณ วัดไทยสารนาถ

วันที่นำเข้าข้อมูล 10 พ.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 10 พ.ย. 2564

| 341 view
เมื่อช่วงวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2564 นายเกษมสันต์ ทองศิริ รองกงสุลใหญ่ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา พร้อมด้วยนายณัฏฐ์ สวัสดิ์สาลี กงสุล ได้เดินทางไปเข้าร่วมพิธีทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดไทยสารนาถ อำเภอพาราณสี รัฐอุตตรประเทศ ซึ่งมีนางสาวภัทรัตน์ หงษ์ทอง เอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน นำโดยนายนิธิรุจน์ โผนประเสริฐ กงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน เป็นเจ้าภาพ โดยมีหัวหน้าสำนักงานหน่วยงานทีมประเทศไทยหรือผู้แทน อาทิ สำนักงาน BOI เมืองมุมไบ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานผู้ช่วยทูตทหารอากาศ และสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารเรือ กรุงนิวเดลี ตลอดจนข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี และข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน เข้าร่วมด้วย
 
การเดินทางไปเข้าร่วมพิธีกฐินสามัคคีดังกล่าวของสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา เป็นไปเพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ของพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทของไทยในดินแดนพุทธภูมิ สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของคณะพระธรรมทูตไทยสายประเทศอินเดีย-เนปาล ตลอดจนเข้าไปมีส่วนร่วมในการส่งเสริมวัดไทยและชุมชนไทยในเมืองสารนาถ ซึ่งเป็นที่ตั้งของป่าอิสิปตนมฤคทายวัน สถานที่ซึ่งพระพุทธเจ้าเสร็จไปโปรดปัญจวัคคีย์และทรงแสดงปฐมเทศนา อันนำไปสู่การเกิดมีพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้ารูปแรกของโลก และมีพระรัตนตรัยครบองค์สาม อันได้แก่ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ในวันเพ็ญเดือนแปด และเป็นที่มาของวันอาสาฬหบูชา เป็นที่ประดิษฐานของธัมเมกขสถูป หนึ่งในสังเวชนียสถานซึ่งสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช และเป็นแหล่งโบราณคดีที่ขุดพบเสาพระเจ้าอโศกมหาราชที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่ง นอกจากนี้ เมืองสารนาถตั้งอยู่บนเส้นทางแสวงบุญของชาวพุทธนานาชาติ และเป็นประตูสู่บรรดาสังเวชนียสถานแห่งอื่นในประเทศอินเดียและเนปาล โดยเฉพาะสำหรับบรรดาผู้แสวงบุญชาวพุทธที่เดินทางจากตำบลพุทธคยา อำเภอคยา รัฐพิหาร ซึ่งเป็นพื้นที่ในความรับผิดชอบของสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ