สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา จัดตั้ง Thai Corner และจัดพิธีมอบหนังสือ ณ Kolkata Centre for Creativity (KCC)

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา จัดตั้ง Thai Corner และจัดพิธีมอบหนังสือ ณ Kolkata Centre for Creativity (KCC)

วันที่นำเข้าข้อมูล 16 พ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 16 พ.ย. 2565

| 34 view

เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ นางสาวอัจฉราพรรณ ยาวะประภาษ กงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา พร้อมด้วยข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เข้าร่วมพิธีเปิด Thai Corner และมอบหนังสือให้แก่ศูนย์การเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์แห่งเมืองกัลกัตตา (Kolkata Centre for Creativity – KCC) ประเทศอินเดีย เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศไทยและความเป็นไทยในมิติต่างๆ  ซึ่งสอดคล้องกับเป้าประสงค์ของกระทรวงการต่างประเทศในการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยและการต่างประเทศของไทยสู่สาธารณชน โดยโครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในโอกาสการฉลองครบรอบ ๗๕ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทยและอินเดีย และพิธีเปิดจัดตรงกับสัปดาห์ “Global Media and Information Literacy week”

ในโอกาสดังกล่าว กงสุลใหญ่ฯ ได้มอบหนังสือเกี่ยวกับประเทศไทยให้แก่ Thai Corner ของห้องสมุด KCC โดยมี Ms. Richa Agarwal ประธาน KCC และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Emami Art เป็นประธานในพิธีเปิดงานร่วมกับกงสุลใหญ่ฯ นอกจากนั้น ยังมี Ms. Reena Dewan ผู้อำนวยการ KCC ผู้แทนจากภาควิชาการ Friends of Thailand รวมทั้งสื่อมวลชนท้องถิ่นเข้าร่วมงาน

KCC เป็นศูนย์การเรียนรู้และแลกเปลี่ยนทางศิลปวัฒนธรรมในเมืองกัลกัตตา จัดตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมสหศาสตร์ศิลป์ สร้างโอกาสให้กับศิลปินรุ่นใหม่เข้าถึงแหล่งความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ KCC มีพื้นที่แสดงนิทรรศการ ทางศิลปวัฒนธรรม และยังมี Amphitheatre สำหรับการแสดงทางวัฒนธรรม การสัมมนา และพื้นที่การเรียนรู้ รวมทั้ง ห้องสมุดที่รวบรวมหนังสือเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยว ดนตรี อาหาร การออกแบบและสถาปัตยกรรม ของทั้งอินเดียและต่างประเทศ ทั้งนี้ KCC เปิดให้สาธารณชนสามารถเข้าชมนิทรรศการและกิจกรรมต่าง ๆ โดยไม่เก็บค่าเข้าสถานที่แต่อย่างใด อนึ่ง ในช่วงที่ผ่านมา ยังไม่มีหนังสือเกี่ยวกับประเทศไทยในห้องสมุดฯ สถานกงสุลใหญ่ฯ จึงริเริ่มจัดตั้ง Thai Corner เพื่อให้คนอินเดียสามารถทำความรู้จักประเทศไทยในแง่มุมวัฒนธรรม ซึ่งเป็น Soft Power ที่เป็นจุดแข็งของไทยในอินเดีย โดยเฉพาะรัฐเบงกอลตะวันตก ซึ่งประชาชนมีความนิยมและชื่นชอบ ประเทศไทยเป็นอย่างมาก

ปัจจุบันศูนย์สร้างสรรค์ฯ มีความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ อาทิ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินเดีย สมาคมฝรั่งเศส British Council เป็นต้น 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ