สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน บริจาคอุปกรณ์การแพทย์แก่โรงพยาบาลท้องถิ่นในอำเภอคยา รัฐพิหาร สาธารณรัฐอินเดีย เพื่อบรรเทาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน บริจาคอุปกรณ์การแพทย์แก่โรงพยาบาลท้องถิ่นในอำเภอคยา รัฐพิหาร สาธารณรัฐอินเดีย เพื่อบรรเทาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

12 ต.ค. 2563

262 view

                     สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา ได้จัดส่งเครื่องช่วยหายใจ ๒ เครื่อง และเตียงสำหรับผู้ป่วยแบบปรับได้ ๑ เตียง เพื่อมอบให้แก่โรงพยาบาล Jai Prakash Narayan อำเภอคยา รัฐพิหาร สาธารณรัฐอินเดีย ในโครงการยุทธศาสตร์ด้านสันถวไมตรีเพื่อส่งเสริมบริการทางการแพทย์ในรัฐพิหาร ประจำปี ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นข้อริเริ่มของนางสาวสวียา สันติพิทักษ์ กงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา โดยเมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ ฝ่ายอินเดีย นำโดย Shri Abhishek Kumar นายอำเภอคยา เป็นประธานจัดพิธีรับมอบอุปกรณ์การแพทย์ดังกล่าว และมีผู้บริหารโรงพยาบาล เจ้าหน้าที่ของอำเภอคยาและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเข้าร่วมด้วย

 

                     โครงการดังกล่าวของสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา เป็นส่วนหนึ่งของโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ และตามพระราชปณิธานที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ที่ได้พระราชทานไว้เป็นแนวทางในการพัฒนา โดยสถานกงสุลใหญ่ฯ ขอน้อมนำถวายบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลท้องถิ่นในอำเภอคยา รัฐพิหาร ซึ่งเป็นดินแดนพุทธภูมิ สถานที่ตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นที่ตั้งของวัดไทยและชุมชนไทยเป็นจำนวนมาก และมีคนไทยเดินทางไปแสวงบุญเป็นจำนวนมาก ปีละประมาณ ๗๐,๐๐๐-๘๐,๐๐๐ คน นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวยังเป็นการส่งเสริมยกระดับความสัมพันธ์ในภาครัฐและภาคประชาชนท้องถิ่น ไทย-อินเดีย และช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อีกด้วย

 

 

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา

๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ