สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตาเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๐ พรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และพิธีสวดพระพุทธมนต์งานบำเพ็ญกุศลวันบูรพาจารย์ ประจำปี ๒๕๖๕

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตาเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๐ พรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และพิธีสวดพระพุทธมนต์งานบำเพ็ญกุศลวันบูรพาจารย์ ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 ส.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 17 ส.ค. 2565

| 124 view

เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายธีรภัทร มงคลนาวิน อุปทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี พร้อมด้วยนางสาวอัจฉราพรรณ ยาวะประภาษ กงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ และเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๐ พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดมบรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ บริเวณปริมณฑลใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ พุทธคยา รัฐพิหาร สาธารณรัฐอินเดีย โดยมีพระพรหมวชิราธิบดี เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ์ และนายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พระธรรมโพธิวงศ์ เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล พระธรรมวชิรโมลี พระเทพปัญญาภรณ์ พระเทพปัญญาโมลี พระเทพศาสนาภิบาล พระราชปริยัติวิธาน รวมทั้งพระสงฆ์สมณศักดิ์ ๙๑ รูป ตลอดจนพุทธศาสนิกชนไทยเข้าร่วมงานกว่า ๕๐๐ คน

ในวันเดียวกัน อุปทูต และกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา ได้เข้าร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์งานวันบูรพาจารย์ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ วัดไทยพุทธคยา เพื่อบำเพ็ญกุศลให้บูรพาจารย์ อดีตเจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา อดีตหัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย เนปาล ที่มรณภาพไปแล้ว รวมทั้งอดีตเอกอัครราชทูต และอดีตกงสุลใหญ่ ผู้ล่วงลับ

นอกจากนั้น กงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา ได้ถวายปัจจัยอุดหนุนวัดไทยพุทธคยา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานทำนุบำรุงและเผยแพร่พระพุทธศาสนาในอินเดีย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ