สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน บริจาคอุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลพระพุทธเจ้า วัดไทยพุทธคยา ตำบลพุทธคยา อำเภอคยา รัฐพิหาร สาธารณรัฐอินเดีย เพื่อบรรเทาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน บริจาคอุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลพระพุทธเจ้า วัดไทยพุทธคยา ตำบลพุทธคยา อำเภอคยา รัฐพิหาร สาธารณรัฐอินเดีย เพื่อบรรเทาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

30 ต.ค. 2563

453 view

                     เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน บริจาคอุปกรณ์การแพทย์ ประกอบด้วย เครื่องผลิตออกซิเจน ๑ เครื่อง ถังออกซิเจนพร้อมรถเข็น ๒ ถัง เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า ๑ เตียง และเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า ๑ เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลพระพุทธเจ้า วัดไทยพุทธคยา ตำบลพุทธคยา อำเภอคยา รัฐพิหาร สาธารณรัฐอินเดีย ในโครงการยุทธศาสตร์ด้านสันถวไมตรีเพื่อส่งเสริมบริการทางการแพทย์ในรัฐพิหาร และโครงการดำเนินภารกิจตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงด้านการต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นข้อริเริ่มของนางสาวสวียา สันติพิทักษ์ กงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา โดยมีคณะสงฆ์จากวัดไทยพุทธคยา วัดไทยมคธพุทธวิปัสสนา วัดป่าพุทธคยา วัดไทยพุทธภูมิ วัดไทยภูริปาโล และสำนักสงฆ์คุรุภูมิ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีมอบอุปกรณ์การแพทย์ดังกล่าวด้วย

 

                     โครงการดังกล่าวของสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา เป็นส่วนหนึ่งของโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นหน่วยแพทย์และสถานพยาบาลเบื้องต้นซึ่งตั้งอยู่ภายในวัดไทยพุทธคยา โดยปกติทุกปีจะมีคณะแพทย์และพยาบาลอาสาจากกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข มาประจำการชั่วคราวในช่วงเดือนตุลาคม-มีนาคม และคณะแพทย์พยาบาลอาสาจากโรงพยาบาลสงฆ์ มาประจำการชั่วคราวในช่วงเข้าพรรษา ๓ เดือน (กรกฎาคม-กันยายน) เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์แก่คณะสงฆ์และผู้แสวงบุญชาวไทยที่เดินทางมาสักการะสังเวชนียสถานในตำบลพุทธคยา อำเภอคยา รัฐพิหาร ซึ่งมีมากถึงประมาณ ๗๐,๐๐๐-๘๐,๐๐๐ คน ต่อปี อย่างไรก็ดี ในสถานการณ์ปัจจุบัน ยังไม่มีคณะแพทย์และพยาบาลอาสามาประจำการตามปกติ ทั้งนี้ นอกจากจะเป็นที่พึ่งพิงยามยากของชาวไทยแสวงบุญในแดนพุทธภูมิแล้ว โรงพยาบาลพระพุทธเจ้ายังมีบริการตรวจสุขภาพให้แก่คณะสงฆ์นานาชาติที่อาศัยอยู่ในตำบลพุทธคยาและพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งมาเข้าร่วมกิจกรรมของวัดไทยพุทธคยาด้วย จึงอาจกล่าวได้ว่า โครงการดังกล่าวเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของพระธรรมทูตไทยในแดนพุทธภูมิ ส่งเสริมยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับชุมชนพุทธในแดนพุทธภูมิ ตลอดช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของชุมชนในพื้นที่เขตอาณาของสถานกงสุลใหญ่ฯ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อีกด้วย

 

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา

๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ