กงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา เป็นประธานนำผ้าพระกฐินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งคณะเจ้าภาพรับพระราชทานนำถวายคณะสงฆ์ที่ ประเทศไทยโดยได้ทูลเชิญสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จเป็นองค์ประธาน และจัดส่งให้สถานกงสุลใหญ่ฯ นำไปมอบถวายแด่คณะสงฆ์กระทำพิธีกฐินัตถารกิจ ณ วัดไทยพุทธคยา ตำบลพุทธคยา อำเภอคยา รัฐพิหาร สาธารณรัฐอินเดีย

กงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา เป็นประธานนำผ้าพระกฐินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งคณะเจ้าภาพรับพระราชทานนำถวายคณะสงฆ์ที่ ประเทศไทยโดยได้ทูลเชิญสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จเป็นองค์ประธาน และจัดส่งให้สถานกงสุลใหญ่ฯ นำไปมอบถวายแด่คณะสงฆ์กระทำพิธีกฐินัตถารกิจ ณ วัดไทยพุทธคยา ตำบลพุทธคยา อำเภอคยา รัฐพิหาร สาธารณรัฐอินเดีย

30 ต.ค. 2563

406 view

                     เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๓๐-๑๘.๐๐ น. นางสาวสวียา สันติพิทักษ์ กงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา ได้ทำหน้าที่เป็นประธานฝ่ายฆราวาสและตัวแทนคณะเจ้าภาพและคณะญาติธรรม นำผ้าพระกฐินพระราชทานและผ้าอานิสังสบริวาร ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปทอดถวาย ณ วัดไทยพุทธคยา ตำบลพุทธคยา อำเภอคยา รัฐพิหาร สาธารณรัฐอินเดีย

 

                     ผ้าพระกฐินพระราชทาน รวมทั้งผ้าอานิสังสบริวารดังกล่าว คณะเจ้าภาพและคณะญาติธรรมได้รับพระราชทานเพื่อมาทอดถวาย ณ วัดไทยพุทธคยา แต่สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่ผู้แสวงบุญชาวไทยยังไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศอินเดียได้ จึงได้ทำพิธีทอดถวายที่ประเทศไทย และนำส่งต่อมายังสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา เพื่อให้เป็นธุระดำเนินการแทน เพื่อให้คณะสงฆ์วัดไทยพุทธคยาที่ได้จำพรรษาครบ ๓ เดือน ได้รับผ้าพระกฐินทานและกระทำกฐินัตถารกิจ (หมายถึง การกรานกฐิน) ให้เป็นไปตามพระธรรมวินัยและตามพระบรมพุทธานุญาตสืบไป

 

                     ทั้งนี้ คณะเจ้าภาพและคณะญาติธรรม ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี ๙๘๙ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ก่อนที่สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา นำมามอบถวายแด่วัดไทยพุทธคยา ซึ่งเป็นวัดที่พระองค์ได้เสด็จเยือนและประทับระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ตามพระประสงค์ด้วย

 

 

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา

๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ