กงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา เข้าร่วมงานเลี้ยงและกล่าวเปิดงาน Amazing News Chapters & Songkran Celebration Networking Lunch

กงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา เข้าร่วมงานเลี้ยงและกล่าวเปิดงาน Amazing News Chapters & Songkran Celebration Networking Lunch

วันที่นำเข้าข้อมูล 18 เม.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 18 เม.ย. 2565

| 49 view

                   เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 นางสาวอัจฉราพรรณ ยาวะประภาษ กงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา ได้เข้าร่วมและกล่าวเปิดงาน Amazing New Chapters & Songkran Celebration Networking Lunch ณ ร้านอาหารบ้านไทย โรงแรม The Oberoi Grand เมืองกัลกัตตา โดยมีนายเกษมสันต์ ทองศิริ รองกงสุลใหญ่ และนายณัฏฐ์ สวัสดิ์สาลี กงสุล เข้าร่วมงานด้วย

 

                   งานดังกล่าวจัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงนิวเดลี ซึ่งนำโดยนายวชิรชัย สิริสัมพันธ์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงนิวเดลี มีแขกรับเชิญเข้าร่วมงานทั้งสิ้นประมาณ 50 คน ประกอบด้วยผู้แทนบริษัทท่องเที่ยว ผู้บริหาร ผู้แทนสมาคมและชมรมบริษัทท่องเที่ยว สื่อมวลชนและ bloggers ตลอดจนผู้แทนสายการบินต่าง ๆ อาทิ สายการบินไทยสมายล์ สายการบินแอร์เอเชียอินเดีย และสายการบิน Go First เป็นต้น มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายและกระชับความสัมพันธ์ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวประเทศไทยในหมู่ชาวอินเดียตะวันออก

 

                   ในงานดังกล่าว กงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติชาวอินเดีย แสดงความยินดีที่สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทยและอินเดียคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น กล่าวถึงการจัดทำความตกลง Air Travel Bubble ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐอินเดีย การประกาศกลับมาเปิดน่านฟ้าอินเดียสำหรับเที่ยวบินพาณิชย์ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป ซึ่งประจวบเหมาะกับการประกาศยกเลิกการใช้ผลตรวจโควิดแบบ RT-PCR ก่อนเข้าประเทศไทย โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

 

                   ปัจจัยทั้งหมดข้างต้นเอื้อต่อการเปิดรับนักท่องเที่ยวเข้าสู่ประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ซึ่งนักท่องเที่ยวอินเดียเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูง จากสถิติปี 2562 ก่อนการระบาดของโรคโควิด-19 มีนักท่องเที่ยวชาวอินเดียเดินทางเข้าประเทศไทยประมาณ 2 ล้านคน และนักท่องเที่ยวเดินทางจากเมืองกัลกัตตาเข้าประเทศไทยมากเป็นอันดับ 3 จากบรรดานักท่องเที่ยวทั่วทั้งประเทศอินเดีย

 

                   ในการนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยฯ ยืนยันความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกบรรดามิตรชาวอินเดียซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อภาคการท่องเที่ยวซึ่งเป็นสัดส่วนมูลค่าทางเศรษฐกิจและรายได้ที่สำคัญของประเทศไทยต่อไป

 

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา

18 เมษายน 2565

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ