ตารางจำนวนคนไทยในเขตกงสุล สกญ. กัลกัตตา พ.ค. 2556

ตารางจำนวนคนไทยในต่างประเทศ

(สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา)

 

ประเทศ

(รัฐ/เมือง)

จำนวนนักเรียนไทย

พนง. บริษัท ITD

จำนวนนักโทษ

จำนวนคนไทย (พระสงฆ์/ แม่บ้าน/พนง.สปา อื่นๆ)

รวมทั้งสิ้น

เมืองกัลกัตตา

รัฐเบลกอลตะวันตก

60

111[1]

-

 

50

221

เมืองดาร์จีลิ่ง

รัฐเบงกอลตะวันตก

120

-

 

-

-

 

120

 

เมืองพุทธคยา

รัฐพิหาร

-

-

 

-

 

80

80

เมืองพอร์ตแบลร์

หมูเกาะอันดามันและนิโคบาร์

-

-

 

1

 

-

 

1

รวมทั้งสิ้น

180

111

1

130

422

จัดทำเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2556

 

หมายเหตุ :  1. จำนวนคนไทยเป็นตัวเลขประมาณการจากข้อมูลบุคคลที่ สกญ.ฯ มีอยู่ เช่น ผู้ที่รายงานตัวกับ สกญ.ฯ ผู้ลงทะเบียนขอมีสิทธิเลือกตั้ง รวมทั้งการสอบถามจากผู้แทนชุมชนไทย เป็นต้น

                     2. คนไทยในเขตกงสุลเป็นคนไทยที่มีถิ่นพำนักเป็นการชั่วคราวเข้ามาเพื่อการศึกษา ทำงาน ประกอบอาชีพต่างๆ ฯลฯ โดยตัวเลขจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องอาศัยปัจจัยต่างๆ เช่น ระยะเวลาการทำงาน/ก่อสร้าง เงื่อนไขของวีซ่า และระยะเวลาในการศึกษา เป็นต้น

 [1] โครงการสนามบิน 26 คน โครงการรถไฟฟ้าใต้ดิน 68 คน  และโครงการถนน WB1 17 คน