ตารางจำนวนคนไทยในเขตกงสุล สกญ. กัลกัตตา

1. จำนวนคนไทยเป็นตัวเลขประมาณการจากข้อมูลบุคคลที่ สกญ.ฯ มีอยู่ เช่น ผู้ที่รายงานตัวกับ สกญ.ฯ ผู้ลงทะเบียนขอมีสิทธิเลือกตั้ง รวมทั้งการสอบถามจากผู้แทนชุมชนไทย เป็นต้น

 2. คนไทยในเขตกงสุลเป็นคนไทยที่มีถิ่นพำนักเป็นการชั่วคราวเข้ามาเพื่อการศึกษา ทำงาน ประกอบอาชีพต่างๆ ฯลฯ โดยตัวเลขจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องอาศัยปัจจัยต่างๆ เช่น ระยะเวลาการทำงาน/ก่อสร้าง เงื่อนไขของวีซ่า และระยะเวลาในการศึกษา เป็นต้น